Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

Press Statement by the Government of the Republic of Moldova

Chisinau, October 31, 2000

The Press Service of the Government of the Republic of Moldova has been authorized to offer clarification with regard to negotiations with the mission of the International Monetary Fund led by Mr. Richard Haas held over the last two weeks in Chisinau.

Subsequent to the aforementioned discussions, the Government  has reached an agreement with the IMF representatives on a new three-year cooperation program  supported under the Poverty Reduction and Growth Facility (PRGF). PRGF is a new facility approved  by the Interim Committee of the IMF in September 1999.  It aims at making poverty reduction efforts among low income countries a key and more explicit element of a renewed growth-oriented economic strategy. The facility has a large concessional element: interest rate under the facility is 0.5 percent and the repayment period is 10 years (with a grace period of 5.5 years). The amounts available to the Republic of Moldova  under the PRGF are approximately US$150 million over a three-year period.

The final decision  approving this program  will be taken at the  IMF’s Executive Board, scheduled to meet on December 18, 2000.

To note that the receipt of such a substantial financial support is dependent upon the adoption of the Draft 2001 Budget by the legislature (in its third reading), prior to IMF’s Board consideration of the program for Moldova.   

The government considers that the poverty reduction goal can be achieved only in the context of financial stability accompanied by high and sustainable growth. The medium-term objectives are the following: annual growth rates of 5 percent or even higher; a lowering of the public debt burden; a further reduction in the annual inflation rate (to about 10 percent), and containing the external current account deficit. The government will also give a further impetus to the structural reform program through more vigorous efforts to strengthen the legal framework, restructure firms with large debts to the budget, complete the privatization program, strengthen the market for agricultural land, and deregulation in order to establish a favorable environment to make our country  more business friendly and encourage investments. The program also allows for a reduction in wage and pension arrears and for a real increase in expenditure on health and education.

The government will adopt a comprehensive poverty reduction strategy, which will be incorporated in a Poverty Reduction Strategy Paper (PRSP). The Executive has already prepared an interim poverty paper that describes Moldova’s living standards, reviews policies implemented over the past few years to strengthen the economy and reduce poverty, defines and indicates the key elements of the strategy aimed at enhancing living standards of the population.


Declaraţia Serviciului de presă al Guvernului Republicii Moldova

Chişinău, 31 octombrie, 2000


Serviciul de presă al Guvernului Republicii Moldova este împuternicit de a veni cu unele precizări vis-a-vis de tratativele purtate, timp de două săptămîni la Chişinău, cu misiunea Fondului Monetar Internaţional condusă de dl Richard Haas.

Conform tratativelor nominalizate Guvernul ţării a ajuns la un acord cu reprezentanţii FMI privind noul program de colaborare pe un termen de trei ani care va fi finanţat în cadrul Mecanismului de Reducere a Sărăciei şi Creştere (PRGF). PRGF este un mecanism nou, aprobat de către Comitetul Interimar al FMI în septembrie 1999. El este orientat spre transformarea eforturilor de eradicare a sărăciei în ţările cu nivel jos al venitului într-un element-cheie mai pronunţat în strategia economică orientată spre creştere. Mecanismul include un element substanţial, concesional: rata dobînzii în cadrul acestui mecanism este de 0.5 procente şi perioada de rambusare de 10 ani (oferindu-se o perioadă de graţie de 5,5 ani). Suma disponibilă în cadrul PRGF constituie aproximativ 150 milioane dolari SUA, urmând a fi disbursată Republicii Moldova pe parcursul unei perioade de 3 ani.

Decizia finală privind aprobarea acestui program va fi luată la Şedinţa Consiliului Executiv al FMI, preconizată pentru 18 decembrie 2000.

Menţionăm, că obţinerea acestui suport considerabil financiar depinde şi de aprobarea Legii Bugetului pe anul 2001 de către Legislativ (în a treia lectură), înainte ca Consiliul FMI să purceadă la examinarea programului pentru Moldova.

Guvernul Republicii Moldova consideră că sarcina de eradicare a sărăciei poate fi realizată numai în contextul stabilităţii financiare însoţită de o creştere substanţială şi durabilă. Obiectivele pe termen mediu sunt următoarele: rata anuală de creştere a economiei naţionale de 5 la
sută sau chiar mai mare; micşorarea poverii datoriei interne de Stat; reducerea ratei anuale a inflaţiei (pînă la 10 la sută) şi reţinerea majorării deficitului contului curent a balanţei de plăţi. Guvernul şi mai departe va stimula desfăşurarea programului de reforme structurale prin întreprinderea unor eforturi mai viguroase în vederea consolidării bazei legislative, prin restructurarea companiilor care au mari datorii faţă de buget, finalizarea programului de privatizare, întărirea pieţei funciare, şi decentralizarea, pentru a crea un climat favorabil ca ţara noastră să devină mai atractivă în sensul desfăşurării afacerilor şi atragerii investiţiilor. Programul dat, deasemenea, prevede şi reducerea restanţelor la salarii şi pensii, precum şi o creştere reală a cheltuielilor în sectoarele ocrotirii sănătăţii şi învăţămîntului.

Guvernul va aproba o strategie complexă de eradicare a sărăciei, care va fi incorporată în Documentul privind Strategia Reducerii Sărăciei (PRSP). Executivul deja a elaborat un document preliminar privind chestiunea în cauză, care reflectă nivelul de trai în Moldova, expune politicile implementate în ultima perioadă de timp cu privire la întărirea economiei şi reducerea sărăciei, determină şi indică elementele cheie ale strategiei de majorare a nivelului de trai a populaţiei.