Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Leonid Talmaci, Guvernator al BNM

CUVÎNT DE SALUT PARTICIPANŢILOR LA SEMINARULPRIVIND TRANSMISIA POLITICII MONETARE ŞI MODELAREA INFLAŢIEI

Doamnelor şi Domnilor, Onorată asistenţă,

Astăzi, în incinta Băncii Naţionale a Moldovei are loc un eveniment care pe de o parte încununează mai multe activităţi petrecute până în prezent, pe de altă parte, anume acum se va pune în discuţie un şir de probleme care se vor regăsi în agenda zilnică a activităţii de mai departe a Băncii Naţionale.

Problema temperării proceselor inflaţioniste, de rând cu necesitatea asigurării stabilităţii monedei naţionale şi a unui sistem financiar dezvoltat, s-a aflat în vizorul Băncii Naţionale a Moldovei practic din prima zi de activitate a acesteia, fiind atinse anumite succese practic în toate domeniile nominalizate. La moment se poate afirma că în Republica Moldova s-a reuşit crearea unui sistem financiar-bancar capabil să facă faţă provocărilor interne şi externe. La fel, cu toate că în Republica Moldova de mai mulţi ani a fost acceptat regimul cursului valutar flotant, stabilitatea monedei naţionale nu mai trezeşte careva îndoieli, iar rezervele valutare ale BNM au consemnat o creştere rapidă pe parcursul ultimilor ani.

Totodată, atingerea unei stabilităţi macroeconomice pe termen lung, menită să încurajeze investiţiile în economia naţională pentru asigurarea creşterii economice durabile, este imposibilă fără menţinerea ratei inflaţiei la un nivel relativ jos. Problema inflaţiei poartă de asemenea şi un caracter social dat fiind faptul că majorarea preţurilor afectează în primul rând populaţia cu un nivel redus al veniturilor. Pornind de la cele menţionate şi de la planul de acţiuni Uniunea Europeană Republica Moldova, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat la 30 iunie 2006 modificări la Legea cu privire la Banca Naţională prin care s-a stabilit un nou obiectiv fundamental al Băncii Naţionale a Moldovei asigurarea şi  menţinerea stabilităţii preţurilor.

În scopul asigurării îndeplinirii obiectivului fundamental nou, Banca Naţională a Moldovei a întreprins mai multe activităţi, îndreptate spre consolidarea politicii monetare şi valutare şi perfecţionarea instrumentelor utilizate. În urma examinării experienţei internaţionale în domeniu, la 8 noiembrie 2007, Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei a aprobat Planul de acţiuni cu privire la implementarea strategiei de ţintirea inflaţiei. În conformitate cu acest plan, o atenţie deosebită se va acorda întăririi capacităţii Băncii Naţionale în efectuarea analizei macroeconomice, modelarea şi prognoza inflaţiei, perfecţionarea mecanismelor de transmisie a politicii monetare. Activitatea în cadrul regimului de ţintire a inflaţiei presupune şi o mediatizare largă a activităţii Băncii Naţionale a Moldovei, fapt început deja prin informatizarea publicului larg atât prin comunicate de presă cât şi prin întrevederile cu reprezentanţii societăţii civile care vor fi petrecute periodic. De fapt acest seminar este de rând cu un schimb de experienţă şi o familiarizare a
publicului larg cu problemele abordate.

Onorată asistenţă, Activitatea Băncii Naţionale a Moldovei pentru asigurarea şi menţinerea stabilităţii preţurilor ar fi mult mai dificilă sau poate chiar imposibilă fără o conlucrare efectivă cu Guvernarea. Eu doresc să mulţumesc pentru acceptarea invitaţiei de a participa astăzi la acest Seminar Dnei Zinaida Grecianîi prim viceprim-ministru, Dlui Oleg Reidman consilier al Preşedintelui Republicii Moldova, Dlui Mihai Pop ministru al finanţelor şi Dlui Igor Dodon ministru al Economiei şi Comerţului.

La fel, doresc să mulţumesc reprezentanţilor Fondului Monetar Internaţional în persoana Dlor Graeme Justice, Johan Mathisen, Nick Gigineishvili ş.a., care a acordat şi continuă să acorde o asistenţă tehnică practic în toate domeniile de activitate ale Băncii Naţionale a Moldovei, inclusiv pe problemele asigurării şi menţinerii stabilităţii preţurilor.
Organizarea seminarului de astăzi a fost posibilă practic doar datorită suportului acordat de către FMI, care s-a manifestat în primul rînd prin invitarea specialiştilor în domeniu de la Banca Europeană Centrală, Băncile centrale din Olanda, Polonia, Cehia şi Albania.

Doamnilor şi Domnilor, În încheiere, doresc să salut toţi participanţii la Seminar. Îmi exprim încrederea că pe parcursul Seminarului va fi posibil de acumulat noi cunoştinţe pentru a înţelege mai bine factorii care influenţează stabilitatea preţurilor şi procesele inflaţioniste. Oaspeţilor noştri din străinătate le doresc un sejur plăcut şi sper că ei vor dovedi cîtuşi de puţin să cunoască Republica Moldova.

Vă mulţumesc pentru atenţie şi transmit în continuare cuvîntul Dlui Johan Mathisen, reprezentantul FMI în Republica Moldova care va modera prima parte a Seminarului.

rticipat experţi de la Fondul Monetar Internaţional, băncile centrale europene şi Comisia Europeană, reprezentanţi ai guvernării, autorităţilor de profil, sectorului bancar şi ai societăţii civile din Republica Moldova, În cuvântul său de salut, Guvernatorul Băncii Naţionale Leonid Talmaci a invocat oportunitatea acestui forum sub aspectul tratării subiectului inflaţiei în alte ţări drept unul de importanţă majoră pentru băncile centrale. Experienţa internaţională în domeniul temperării proceselor inflaţioniste a determinat Banca Naţională să aprobe la 8 noiembrie 2007 Planul de acţiuni cu privire la implementarea strategiei de ţintire a inflaţiei. În conformitate cu acest plan, a specificat guvernatorul Leonid Talmaci, o atenţie deosebită se va acorda întăririi capacităţii Băncii Naţionale în efectuarea analizei macroeconomice, modelarea şi prognozarea inflaţiei, perfecţionarea mecanismelor de transmisie a politicii monetare.

Prim-viceprim-ministrul Republicii Moldova Zinaida Greceanîi s-a referit la importanţa noilor prevederi legislative, prin care Băncii Naţionale i se garantează independenţa instituţională, decizională şi financiară în realizarea noului său obiectiv fundamental menţinerea stabilităţii preţurilor. Aceste prevederi au creat premisele necesare, dar nu şi suficiente pentru implementarea unui cadru funcţional de ţintire a inflaţiei. Eforturile de aducere a inflaţiei la nivelul de o singură cifră se asociază cu anumite costuri, însă din perspectiva creşterii economice durabile aceste costuri sunt pe deplin justificate. Guvernul, prin politica sa bugetară austeră şi alte acţiuni, susţine eforturile anti-inflaţioniste ale Băncii Naţionale. Însă vom putea vorbi de o reuşită în privinţa inflaţiei doar când nivelul acesteia se va apropia de nivelul ţărilor dezvoltate (2-3 la sută). Cadrul de ţintire a inflaţiei oferă instrumentarul necesar pentru
realizarea acestui obiectiv strategic, a spus Prim-viceprim-ministrul Republicii Moldova Zinaida Greceanîi.

Raportul prezentat de prim-viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei Victor Cibotaru a dezvăluit asistenţei eforturile de bază ale băncii în dirijarea proceselor locale inflaţioniste, accentuînd necesitatea creării unor capacităţi instituţionale noi de modelare a inflaţiei. Controlul asupra agregatelor monetare - instrumentul principal al politicii BNM - este un proces destul de dificil, ca urmare a intrărilor masive de valută străină în ţară şi a ponderii semnificative a numerarului în circulaţie în baza monetară.
Adoptarea regimului de ţintire directă a inflaţiei va permite optimizarea măsurilor întreprinse în vederea ţinerii în frâu a acesteia. Astfel, BNM urmează să-şi atingă scopul major de menţinere a stabilităţii preţurilor, implementarea cu succes a regimului sus-menţionat implicând o perioadă de tranziţie de circa 2-3 ani, a declarat prim-viceguvernatorul BNM Victor Cibotaru.

Seminarul a oferit auditorilor o amplă posibilitate cognitivă în ceea ce priveşte experienţa de peste un deceniu a Cehiei, Poloniei, Rusiei, Olandei, Albaniei şi a altor ţări.
În concluzie, şeful Misiunii FMI pentru Moldova Graeme Justice a menţionat complexitatea subiectului ţintirii inflaţiei, exprimându-şi speranţa că acest seminar a fost primul din şirul numeroaselor evenimente care vor ajuta Banca Naţională a Moldovei să-şi traseze calea spre un regim de ţintire a inflaţiei.

La finele seminarului, Guvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei Leonid Talmaci a apreciat ideile absolut noi pentru ţara noastră expuse în cadrul seminarului, menţionând că acestea vor servi drept puncte de reper în procesul de tranziţie a Moldovei la regimul de ţintire a inflaţiei.

Sursa: BNM