Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesSeptember 21, 2023

Svetlana Cerović
IMF Resident Representative in the Republic of Moldova

PRESS STATEMENT 

An International Monetary Fund (IMF) mission led by Ms. Clara Mira will visit Chișinău during September 25 – October 6, 2023. 

The mission will hold combined discussions with the authorities in the context of the 2023 Article IV consultation[1], the fourth review under the Extended Credit Facility (ECF) and the Extended Fund Facility (EFF) arrangements, and the authorities’ request for the support under the new Resilience and Sustainability Facility (RSF)

The mission will take stock of the recent economic developments and the progress in authorities’ program implementation, update and assess the macroeconomic outlook, and discuss with the authorities their policy priorities to address climate-related vulnerabilities that would be supported by the IMF under an RSF program.  

 

Background: Moldova’s 40-month IMF program, approved on December 21, 2021, and augmented in May 2022, is supported by a loan of about US$785 million (SDR 594.3 million), of which about US$366 million (SDR 277.55 million) have been already disbursed. Financing under the ECF carries a zero-interest rate with a grace period of 5˝ years, and a final maturity of 10 years, and financing under EFF carries an annual interest rate equal to the SDR basic rate and is repayable over 10 years with a 4˝ -year grace period.

 

[1] Under Article IV of the IMF's Articles of Agreement, the IMF holds bilateral discussions with members, usually every year. A staff team visits the country, collects economic and financial information, and discusses with officials the country's economic developments and policies. On return to headquarters, the staff prepares a report, which forms the basis for discussion by the Executive Board (IMF Factsheet on Surveillance).

 


21 septembrie 2023

Svetlana Cerović
Reprezentant
a permanentă a FMI în Republica Moldova

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ 

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de d-na Clara Mira se va afla în vizită la Chișinău în perioada 25 septembrie – 6 octombrie 2023.  

Misiunea FMI va purta discuții în cadrul consultărilor pentru anul 2023 prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI[1], în contextul a celei de-a patra evaluări a programului susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF), precum și al solicitării autorităților de a acorda susținere Republicii Moldova în baza noului Mecanismi de finanțare pentru reziliență și sustenabilitate (RSF). 
 

Misiunea va analiza evoluțiile recente din economie și progresul atins în implementarea programului autorităților, va actualiza datele și va evalua perspectivele la nivel macroeconomic, precum și va discuta cu autoritățile prioritățile în materie de politici pentru minimizarea vulnerabilităților legate de schimbările climaterice, care urmează să fie susținute de căre FMI în cadrul unui program finanțat prin mecanismul de creditare RSF.

 

Informație generală:  programul autorităților moldovenești, susținut de FMI, are o durată de 40 luni și a fost aprobat la 21 decembrie 2021. În luna mai 2022 a fost majorat volumul total de creditare la circa 785 milioane de dolari S.U.A. (594,3 milioane de drepturi speciale de tragere (DST), din care circa 366 milioane de dolari S.U.A. (277,55 milioane de DST) au fost deja debursate. Finanțarea în baza ECF prevede o rată anuală a dobânzii de zero la sută, o perioadă de grație de cinci ani și jumătate și un termen de rambursare de zece ani, iar finanțarea în baza EFF prevede o rată anuală a dobânzii egală cu rata de bază a dobânzii pentru DST, un termen de rambursare de zece ani și o perioadă de grație de patru ani și jumătate.

 

[1] FMI se angajează anual (de regulă) în discuții bilaterale cu statele membre, în conformitate cu prevederile articolului IV al Statutului FMI. O misiune a FMI vizitează țara, colectează informație de ordin economic și financiar și poartă discuții cu autoritățile asupra evoluțiilor economice și politicilor promovate. În urma vizitei, misiunea elaborează un raport care stă la baza discuțiilor din cadrul Consiliului de directori executivi (a se vedea fișa informativă privind supravegherea efectuată de FMI).

 


27 сентября 2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Светланы Церович (Svetlana Cerović)
постоянного представителя МВФ в Республике Молдова
 

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с г-жой Кларой Мира (Clara Mira) посетит Молдову в период 25 сентября – 6 октября 2023 г.  

Миссия проведет обсуждения с властями Молдовы в соответствии с четвертой статьей Статей соглашения МВФ[1] по ситуации на 2023 год, а также проведет дискуссии в контексте четвертого обзора программы ECF/EFF Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством Расширенного кредитного механизма (ECF) и Механизма расширенного кредитования (EFF) и запроса властей на получение поддержки посредством нового Механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (RSF)

Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив, а также обсудит с властями приоритеты политики по устранению уязвимостей, связанной с изменениями климата, которые могут быть поддержаны МВФ в рамках программы RSF.

  

Справочная информация: 40-месячная программа была утверждена МВФ в декабре 2021 года, а в мае 2022 года общий объём кредитования был увеличен до около 785 миллионов долларов США (594,3 миллиона СПЗ), из которых около 366 миллионов долларов США (277,55 миллиона СПЗ) уже были перечислены. Финансирование посредством ECF осуществляется по нулевой процентной ставке со льготным периодом в 5,5 лет и окончательным сроком погашения в 10 лет, а финансирование посредством EFF предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ, срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года.

 

[1] В соответствии с четвертой статьей Статей соглашения МВФ, ежегодно (как правило) проводятся двухсторонние консультации со всеми странами-членами. Миссия МВФ приезжает в страну для сбора экономических и финансовых данных и для обсуждения с властями экономического прогресса и проводимых политик. По возвращении в штаб-квартиру, сотрудники пишут доклад, который является основным документом, предоставляемым на рассмотрение Исполнительного совета (см. «Надзор со стороны МВФ»