Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat rezultatele consultărilor din 2014 în baza prevederilor articolului IV al Statutului FMI și a primei monitorizări post-program pentru Republica Moldova

Comunicatul de presă nr. 14/329
8 iulie 2014

 

La 23 iunie 2014 Consiliul de Directori Executivi al Fondului Monetar Internațional (FMI) a aprobat rezultatele consultărilor în baza prevederilor articolului IV al Statutului FMI și a primei monitorizări post-program pentru Republica Moldova[1].

În general, Moldova a atins principalele obiective incluse în programul economic susținut printr-un acord finanțat în baza Mecanismului extins de creditare (ECF) și Mecanismului de finanţare extinsă (EFF), care a expirat la 30 aprilie 2013. În anii 2010-2013 Moldova a înregistrat unele dintre cele mai bune rezultate economice din regiune, datorită măsurilor adecvate de stabilizare macroeconomică și reformelor structurale ambițioase realizate la începutul crizei economice, în contextul programului susținut de FMI.

Economia Moldovei și-a revenit puternic de la contracția cauzată de seceta din 2012, însă activitatea economică în 2014 va fi caracterizată printr-o încetinire semnificativă, reflectând evoluția moderată a volumului producției în agricultură și în sectoarele conexe, precum și activitatea economică mai redusă a principalilor parteneri comerciali ai Moldovei. Inflația se va menține în limitele benzii țintite de Banca Națională a Moldovei (BNM) de 5 la sută 1,5 puncte procentuale. Conturile externe s-au îmbunătățit temporar în 2013, dar se vor deteriora în 2014. Se prognozează creșterea deficitului contului curent până la circa 7,5 la sută din PIB, în urma creșterii mai mici a exporturilor și a unei scăderi a remitențelor.

În contextul programului, Moldova a realizat succese remarcabile în domeniul consolidării bugetar-fiscale, dar ulterior succesele respective au pierdut din teren. Deficitul bugetului guvernului general s-a redus în 2013 până la 1,8 la sută din PIB, comparativ cu 6,3 la sută în 2009, dar în contextul politicilor promovate se prognozează o creștere a deficitului bugetar până la 2,6 la sută în 2014 și 4,6 la sută în 2015. În consecință, se prognozează pe termen mediu o tendință de creștere în continuare a nivelului datoriei publice și datoriei garantate de stat, care deja a atins 30 la sută din PIB în 2014.

Au sporit riscurile privind stabilitatea sistemului financiar, din cauza unor probleme grave de guvernare corporativă în sistemul bancar. Capacitatea organelor de reglementare de a întreprinde măsurile necesare este împiedicată de deciziile Curții Constituționale, prin care au fost reduse atribuțiile BNM și a fost limitată independența și activitatea eficientă a Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF).

Evaluarea Consiliului de Directori Executivi[2]

Directorii Executivi ai FMI au salutat rezultatele economice performante și progresul atins în reducerea sărăciei pe parcursul ultimilor ani, grație politicilor bine gândite promovate în Moldova. Pentru a consolida succesele atinse, pe fundalul existenței unor riscuri semnificative de reducere a creșterii economice, Directorii Executivi au încurajat autoritățile să evite acțiuni ce ar duce la slăbirea intensității politicilor promovate, să reducă vulnerabilitatea existentă și să aprofundeze reformele structurale.

Directorii Executivi au căzut de acord, că, dată fiind existența unor deficiențe semnificative în sistemul bancar, urmează a fi întreprinse măsuri hotărâte pentru a asigura stabilitatea și siguranța sectorului financiar. Eu au îndemnat autoritățile să ajungă la un consens și să întreprindă acțiunile necesare în contextul recomandărilor formulate de experții Programului de evaluare a sectorului financiar (FSAP), inclusiv să adopte în regim de urgență actele legislative care să restabilească în deplină măsură atribuțiile de reglementare și supraveghere ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNFP). Este necesar de consolidat protecția juridică a membrilor consiliului de administrare și a angajaților acestor instituții. În afară de aceasta, Directorii Executivi au recomandat cu insistență aplicarea cerințelor privind respectarea standardelor prudențiale și consolidarea guvernării corporative în sectorul bancar, inclusiv prin asigurarea dezvăluirii informației cu privire la structura acționariatului. Directorii Executivi au susținut menținerea unui nivel înalt de supraveghere a operațiunilor "Băncii de Economii" până la etapa, când banca se va conforma pe deplin cerințelor de reglementare stabilite. Eu au menționat, că băncile care nu se conformează cerințelor de reglementare urmează a fi impuse să elaboreze și să implementeze un plan cu termene concrete de eliminare a deficiențelor. De asemenea, se cere consolidarea în continuare a cadrului de gestionare a crizelor și a regimului de prevenire și combatere a spălării banilor.

Consiliul de Directori Executivi a apreciat înalt rezultatele eforturilor autorităților în privința consolidării bugetar-fiscale, întreprinse pe parcursul ultimilor ani. Totodată, ei au atras atenția, că planurile privind majorarea semnificativă a pensiilor și salariilor și acordarea ad-hoc a facilităților fiscale ar putea duce la inversarea progresului atins până acum. Directorii Executivi au încurajat autoritățile să ia măsuri pentru reducerea treptată a deficitului bugetar până la un nivel compatibil cu prognoza privind asistența oficială disponibilă pe termen mediu. Ei au accentuat importanța mobilizării potențialului de colectare a veniturilor și a continuării reformelor structurale în domeniul bugetar-fiscal, inclusiv în ceea ce privește asigurările sociale și descentralizarea bugetară, precum și adoptarea legii cu privire la responsabilitatea bugetară, care să asigure ancorarea fermă a politicilor bugetar-fiscale.

Consiliul de Directori Executivi a apreciat înalt succesele atinse de BNM în ceea ce privește menținerea inflației în limitele benzii țintite pe parcursul ultimilor doi ani. Ei au apreciat drept adecvată politica monetară curentă, dar au recomandat vigilență sporită la riscurile inflaționiste. Directorii Executivi au salutat intervențiile ocazionale ale BNM pe piața valutară cu scopul suplinirii rezervelor valutare și reducerii volatilității, totodată subliniind importanța acordării libertății necesare pentru ca rata de schimb să se ajusteze la presiunile externe.

Directorii Executivi au subliniat, că implementarea consecventă a reformelor structurale este crucială pentru stimularea creșterii economice potențiale și reducerea sărăciei. Pentru a asigura creșterea productivității și sporirea competitivității, o atenție deosebită urmează a fi acordată dezvoltării mediului de afaceri, investițiilor în infrastructură și consolidării acțiunilor pentru dezvoltarea resurselor umane.
 

[2] După finalizarea discuțiilor, Directorul General al FMI, în calitate de președinte al Consiliului de Directori Executivi, prezintă un sumar al opiniilor Directorilor Executivi, care este transmis, ulterior, autorităților statului vizat. Explicațiile privind formulările folosite în sumarele privind ședințele Consiliului de Directori Executivi al FMI sunt prezentate la adresa http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.


Moldova: indicatori economici selectivi, 2011-2015 1/

 

2011

2012

2013

2014

2015

 

 

 

 

           Prognoza

Indicatorii sectorului real al economiei

(modificarea în procente, dacă nu este indicat altfel)

        Produsul intern brut

 

 

 

 

 

                Rata reală a creșterii

6,8

-0,7

8,9

2,2

3,5

                Cererea

8,3

0,4

6,2

2,1

2,4

                Consumul

7,5

0,9

5,2

2,8

3,0

                        Privat

9,4

1,0

6,5

1,9

1,9

                        Public

-0,7

0,6

-0,8

7,2

8,3

                Formarea capitalului brut

13,0

1,8

3,3

3,8

2,2

                        Privat

11,3

-3,9

-3,7

0,5

1,0

                        Public

19,3

21,6

22,4

11,0

4,5

        PIB nominal (mlrd. lei)

82,3

88,2

99,9

108,7

118,8

        PIB nominal (mlrd. dolari SUA)

7,0

7,3

7,9

7,6

8,1

        Indicele preţurilor de consum (mediu)

7,6

4,6

4,6

5,7

6,0

        Deflatorul PIB

7,3

7,9

4,0

6,5

5,6

        Salariul mediu lunar (lei)

3 194

3 478

3 765

4 080

4 450

        Rata șomajului (media anuală, %)

6,7

5,6

5,1

6,0

5,8

        Economiile și investițiile

(% din PIB)

                Economiile externe

12,3

7,7

5,5

7,4

8,2

                Economiile interne

11,0

16,0

17,1

16,0

14,8

                        Private

8,1

11,7

11,7

10,6

11,5

                        Publice

2,9

4,3

5,3

5,4

3,3

                Investițiile brute

23,3

23,6

22,6

23,3

23,0

Indicatorii bugetar-fiscali (ai guvernului general)

 

 

 

 

        Soldul primar (de casă)

-1,6

-1,4

-1,3

-1,9

-3,9

        Soldul total (de casă)

-2,4

-2,2

-1,8

-2,6

-4,6

        Stocul datoriei publice şi datoriei garantate
       
de stat

29,0

31,1

29,9

31,8

32,8

Indicatorii financiari

(modificare în procente, dacă nu este indicat altfel)

        Masa monetară (M3)

10,6

20,8

26,5

15,9

16,4

        Viteza de circulație a masei monetare
       
(PIB/masa monetară la finele perioadei de
        
raportare; coeficient)

2,0

1,8

1,6

1,5

1,4

        Baza monetară

18,4

22,9

31,9

13,4

14,0

        Creditul în economie

15,0

16,1

18,8

11,3

11,4

Indicatorii sectorului extern

(mil. dolari S.U.A., dacă nu este indicat alrfel)

        Soldul contului curent

-863

-559

-438

-564

-662

        Soldul contului curent (procente din PIB)

-12,3

-7,7

-5,5

-7,4

-8,2

        Rezervele oficiale brute

1 965

2 515

2 820

2 751

2 621

        Rezervele oficiale brute (luni de import)

3,9

4,7

5,0

4,7

4,3

        Cursul de schimb (lei/dolarul SUA, mediu
       
pe perioadă)

11,7

12,1

12,6

        Cursul de schimb real efectiv (mediu,
       
modificarea în procente)

5,3

4,5

-3,4

-3,5

0,4

        Datoria externă (procente din PIB) 2/

77,6

82,5

83,6

90,0

87,8

        Deservirea datoriei (raportată la exporturile
       
de bunuri şi servicii, procente)

15,7

15,6

17,5

18,6

19,5

 

Surse: autoritățile Moldovei; estimările personalului FMI.

 

1/ Datele nu includ Transnistria

 

 

 

 

 

2/ Include datoria privată și publică şi datoria garantată de stat.