Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

Interview to the Chisinau newspaper "Jurnalul National" June 9, 2000

Headline: Good Governance is Vital for Growth and Economic Development

Q: The Prime Minister, D. Braghis, declared that the government is working on the reestablishment of relations with the IMF and World Bank. When do you think that it will be possible to restart crediting Moldova?

A: An IMF mission is expected to visit Chisinau in mid-July. It will initiate negotiations on a new three year program. The focus will be on poverty reduction and growth. Areas of emphasis—in additional to low inflation and a stable exchange rate—will include deregulation, public administration reform, privatization, restructuring, agriculture, and energy. Most likely, negotiations would not be completed in July, requiring another mission later in 2000. Our time-table is very flexible—we would be willing to accelerate negotiations if the authorities are able to implement the measures sooner.

Q: What will be the conditions of the IMF?

A: As just noted, the focus will be on poverty reduction and growth. In the area of poverty reduction, we will look into public works programs, job training, reduction and elimination of wage and pension arrears as well as other measures that help the vulnerable groups in society. On growth, the focus will be on measures that will promote private sector activity and investment—including a stable macro-economic environment, deregulation, and a strengthening of institutions, including the legal framework. Given the importance of energy and agriculture in Moldova, we will also propose measures conducive to an improvement in efficiency of these sectors. These will focus on strengthening the market for land and encouraging financial discipline in the energy companies.

Q: What new projects are planned for Moldova and when will their implementation start?

A: We hope to reach agreement on the new, medium-term program, in 2000.

Q: Specialists say that the high level of  corruption in Moldova does not allow for normal developments of the economy. What are your recommendations to the government in this area?

A: Experience has shown that good governance is vital for growth and economic development. This means that discretionary powers of various institutions should be reduced via deregulation and the strengthening of the legal framework. It also means that wages of the civil service need to be more realistic in the context of public administration reform. Measures—along the lines mentioned earlier—also need to be taken to incorporate the shadow economy into the official one. In particular, there’s an urgent need to reform the energy sector and increase the accountability of the various energy companies.

Q: What do you think about the national system of taxation? Do you think that it needs improvement?

A:  Tax reform is important but it should be done in such a way as to not decrease revenues going to the budget. The changes in the tax code that are currently with parliament (on local property tax, excise and tax administration chapters, etc.) will go along way towards improving the structure of the system. Looking forward, there’s also a need to reduce tax exemptions (which are discriminating), improve VAT (and perhaps at some point reduce it), rationalize excise taxes, and strengthen tax and customs administrations.

Q: What does the government have to do to improve the investment climate?

A: Moldova has tremendous potentials in this area: it has an educated labor force and relatively low labor costs. It could easily become a hub between eastern Europe and central and western Europe. Unfortunately, however, Moldova has not benefited from much foreign investment over the past 8 years. Amongst the transition economies in central and eastern Europe, Moldova has the sixth lowest level of cumulative foreign direct investment (about $90, excluding Transnistria). In order to improve the investment climate, you need to have a stable economic and political environment as well as a business-friendly climate. Among other things, this means good governance, a strong legal framework, and minimum deregulation and licenses.

Q: Is a new agreement with the IMF going to create promises for economic growth?

A: An agreement with the IMF and World Bank could send a strong signal as regards Moldova’s commitment to reform and unlock bilateral and other multilateral assistance. This, in turn, could finance investment and growth. More importantly, however, good policies are conducive to private sector growth and poverty alleviation—irrespective of external assistance.   


Interviu revistei din Chisinau "Jurnalul National" de la 9 iunie, 2000

Titlu: Guvernarea buna este vitala pentru crestere si dezvoltare economica

Î: Primul ministru Dumitru Braghiş a declarat că Guvernul lucrează în direcţia restabilirii relaţiilor cu FMI şi BM.  Când ar putea fi posibilă deblocarea creditării R.Moldova?

R: O misiune a FMI e planificată să sosească la Chişinău la mijlocul lunii iulie.  Ea va iniţia negocierile privind un program nou de trei ani.  Accentul va fi asupra reducerii sărăciei şi creşterii.  Domeniile accentuate – în afara inflaţiei joase şi a ratei de schimb stabile -  vor include de-reglementarea,  reforma administraţiei publice, privatizarea, restructurarea, agricultura şi energia.  După toate probabilităţile, negocierile nu vor fi completate în iulie, necesitând o altă misiune mai târziu pe parcursul anului 2000.  Graficul nostru de lucru este foarte flexibil – vom fi gata să accelerăm negocierile, dacă autorităţile vor putea implementa măsurile mai devreme.

 Î: Ce condiţii vor fi înaintate din partea FMI?

R: După cum am menţionat, accentul va fi asupra reducerii sărăciei şi creşterii.  În domeniul reducerii sărăciei, noi vom studia programele de lucrări publice, instruire profesională, reducerea şi eliminarea restanţelor la salarii şi pensii la fel ca şi alte măsuri care ajută grupurile vulnerabile din societate.  În ce priveşte creşterea, accentul va fi asupra măsurilor ce vor promova activitatea sectorului privat şi investiţiile – inclusiv un mediu macro-economic stabil, de-reglementare, şi întărirea instituţiilor, inclusiv cadrul juridic.  Ţinând cont de importanţa sectorului energetic şi a agriculturii în Moldova, noi vom mai propune măsuri ce ar duce spre îmbunătăţirea eficienţei acestor sectoare.   Acestea se vor accentua asupra pieţei pământului şi încurajării disciplinei financiare în companiile energetice.

Î: Ce proiecte noi sunt preconizate pentru Moldova şi când va începe realizarea lor?

R: Sperăm să ajungem la un acord privind programul nou de termen mediu în 2000.

Î:  Specialiştii susţin că nivelul înalt al corupţiei din R.Moldova împiedică dezvoltarea normală a economiei.  Ce recomandări ve-ţi face Guvernului în acest sens?

R: Experienţa ne-a arătat că guvernarea bună este vitală pentru creştere şi dezvoltare economică.  Aceasta înseamnă că puterile discreţionare ale diferitor instituţii urmează să fie reduse prin de-reglementare şi întărirea cadrului juridic.  Aceasta la fel mai înseamnă că salariile funcţionarilor publici trebuie să fie mai realiste în contextul reformei administraţiei publice.  Măsurile – menţionate în rândurile de mai sus – la fel urmează a fi implementate pentru a incorpora economia tenebră în cea oficială.  În particular, putem spune că este nevoie urgentă de o reformă a sectorului energetic şi de a mări responsabilitatea diferitor companii energetice.

Î:  Ce părere aveţi despre sistemul naţional de impozitare şi dacă necesită unele îmbunătăţiri?

R:   Reforma fiscală este importantă dar urmează a fi făcută astfel încât să nu fie micşorate veniturile în buget.  Modificările introduse în Codul Fiscal, care în prezent se află în Parlament (privind impozitul pe proprietate local, capitolele ce ţin de administrarea fiscală şi accize, etc.) vor face o cale lungă spre îmbunătăţirea  structurii sistemului.   Privind înainte, vedem necesitatea reducerii scutirilor de impozite (care sunt discriminatorii), îmbunătăţirea TVA (şi poate într-un moment anumit reducerea ei), raţionalizarea accizelor, şi întărirea administrării fiscale şi a celei vamale.

Î: Ce ar trebui să întreprindă Guvernul pentru a îmbunătăţi climatul investiţional ?

R: Moldova are un potenţial enorm în acest domeniu: are o forţă de muncă învăţată şi un cost al muncii relativ jos.  Ar putea deveni uşor un centru între Europe de Est şi Europa de Vest şi Centrală.  Din păcate, Moldova, oricum, nu a beneficiat de prea multe investiţii străine pe parcursul ultimilor 8 ani.  Printre economiile în tranziţie din Europe de Est şi Centrală, Moldova se află pe locul şase de la urmă după investiţiile directe străine cumulative (aproximativ 90$, excluzând Transnistria).  Pentru a îmbunătăţi climatul investiţional, e nevoie de un mediu economic şi politic stabil la fel ca şi de un climat favorabil pentru afaceri.  Printre alte lucruri, aceasta înseamnă guvernare bună, un cadru juridic puternic, şi de-reglementare şi licenţe minime.

Î: Un nou acord cu FMI poate crea premisele unei creşteri economice?

R:  Un acord cu FMI şi Banca Mondială ar putea trimite un semnal puternic privind angajamentul Moldovei  de a reforma şi de a debloca asistenţa bilaterală şi multilaterală.  Aceasta la rândul său, ar putea finanţa investiţiile şi creşterea.  Mai important, oricum, ar fi politicile bune ce ar duce la creşterea sectorului privat şi reducerea sărăciei – indiferent de asistenţa externă.