Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

NEW MEMORANDUM WILL CONTAIN OLDER
CONDITIONS OF CREDITING

Interview with Hassan Al-Atrash, Resident Representative of the
International Monetary Fund to Moldova

Chisinau-16.09.2000/11:48:13/(BASA-press)

Question: At what stage is there the Memorandum with the Moldovan
Government and which are the perspective to unfreeze the foreign
financial assistance for Moldova?

Answer: I received last week the interim strategy on poverty
eradication drafted by the Government and which includes several
annexes naming the actions for 2001-2003. The document describes the
poverty situation in Moldova and outlines a plan to alleviate poverty
in the immediate time. The strategy is based upon three pillars -
continued growth, social protection and human development,
improvement in the health and educational sectors. The document has
been submitted both to the IMF and to the World Bank. We believe it
is very good, well-prepared and well-thought, and if the Bank has a
similar opinion, the strategy could be presented to the Board of
Directors.

In the middle of next month, we hope that an IMF Mission arrives in
Moldova to finalize the negotiations concerning a new crediting
mechanism for next three years, a facility concerning poverty
eradication and economic growth. That Mission will also finalize a
memorandum between the Fund, the Government and the National Bank.
If we reach a common agreement, then we hope we could go to the
Board and resume the financing.

Q.: Will the sales of the wine and tobacco companies remain in
continuation a condition for the resumption of the financing?
Could the IMF accept their privatisation by transforming them into
joint enterprises?

A.: Sales of those companies remain a condition of same importance
as in April and November 1999. I would not like to speculate
regarding actions that could be taken in event that the
privatisation is rejected. Regarding the possibility of their
transformation into joint enterprises, we still prefer the
privatisation.

Q.: What do you think of the calls of Moldovan officials to the
Government to lift the ban on the export of cereals?

A.: We share the opinion of the World Bank concerning the ban on
the export of cereals and it is a pity that the interdiction was
extended. In our opinion, such interdictions are not beneficial for
Moldova due to several reasons. First of all, they are not
efficient, because the smuggling through Transnistria still exists.
In addition to, they are not a good signal to investors and
discourage the investments in the agricultural sector. The problem
of removal of the ban will be discussed within the visit of the next
World Bank Mission.

Q.: What other conditions will Moldovan have to fulfill in order to
determine the international lenders to resume the financing to
Moldova?

A.: We attentively follow the process of adoption of the 2001
budget. The adoption of a budget with a low rate of inflation and a
budgetary deficit which could be financed in a non-inflationary way
is the most important measure of the next three-year programme and
the resumption of the assistance. Other measures, too, are
important, such as the sales of the wine and tobacco companies,
lifting of the exports ban, closure or reorganisation of the heavily
indebted companies, adoption of a better and more market-oriented
Civil Code.

Q.: Is it true that in parallel with the implementation of a
mechanism to reduce poverty, a mechanism on alleviation of corruption
is been negotiated?

A.: I agree that good governance and the fight against corruption
are important. Moldova needs, first of all, a strong legal framework
and our efforts to adopt a good Civil Code are part of that effort.
It is also needed a reform of the public administration and the
civil service, on which the Government can cooperate with the World
Bank. Therefore, we may indeed say that in parallel with the
negotiation of a poverty reduction mechanism, we discuss the
possible measures to improve the public administration sector.


PRIVATIZAREA ÎNTREPRINDERILOR DIN VINIFICAŢIE ŞI TUTUN ŞI ADOPTAREA UNUI BUN BUGET PENTRU ANUL 2001 VOR CONSTITUI PRINCIPALELE CONDIŢII PENTRU DEBLOCAREA FINANŢĂRII EXTERNE 

Interviu cu Hassan Al-Atrash, Reprezentantul Permanent al Fondului Monetar International in Moldova 

Chisinau-16.09.2000 (BASA-press)

Întrebare: La ce etapă se află în prezent elaborarea Memorandului cu Guvernul de la Chişinău şi care sunt perspectivele de deblocare a finanţării externe pentru Republica Moldova

Răspuns: Am primit săptămâna trecută strategia interimară de reducere a sărăciei elaborată de Guvern, care include câteva anexe, unde sunt enumărate măsurile pentru 2001-2003. Documentul descrie situaţia sărăciei în RM şi evidenţiază un plan de reducere a sărăciei pentru perioada imediat următoare. Strategia se bazează pe trei piloni creşterea continuă, protecţia socială şi dezvoltarea umană, îmbunătăţirea în sectorul sănătăţii şi a învăţământului.Documentul a fost prezentat atât FMI cât şi BM. Noi considerăm că este unul foarte bun, bine pregătit şi bine gândit şi dacă şi BM va avea o opinie similară, strategia va putea fi prezentată Consiliului Executiv. 

La mijlocul lunii viitoare sperăm să vină în RM o misiune a FMI, pentru a finaliza negocierile pe marginea unui nou program de creditare pentru următorii trei an, care va viza reducerea sărăciei şi promovarea creşterii economice. În cadrul aceleiaşi misiuni va fi pregătit şi un Memorandum dintre FMI, Guvern şi BNM. Dacă vom ajunge la un acord comun, atunci sperăm că până la sfârşitul anului să putem merge la Consiliul Executiv şi să deblocăm finanţarea. 

Î.: Privatizarea întreprinderilor din vinificaţie şi tutun va rămâne în continuare o condiţie pentru deblocarea finanţării? Ar putea FMI să accepte privatizarea acestora prin transformarea în întreprinderi mixte?

R.: Privatizarea combinatelor rămâne a fi o condiţie la fel de importantă ca şi în aprilie şi noiembrie 1999. Nu aşi vrea să speculez pe marginea acţiunilor care ar putea fi întreprinse în cazul respingerii acestei privatizări. În ceea ce priveşte transformarea în întreprinderi mixte, noi am prefera totuşi privatizarea. 

Î.: Cum priviţi recentele declaraţii ale oficialilor din BM care s-au solicitat Guvernului să renunţe la interdicţia impusă pentru exportul de cereale?

R.: Noi împărtăşim opinia BM referitor la interdicţia la exportul de cereale şi este păcat că această interdicţie a fot prelungită. În opinia noastră, interdicţiile la export nu sunt bune pentru RM din mai multe motive. Îîn primul rând acestea nu sunt eficiente, deoarece oricum există contrabanda prin Transnistria, în plus, ele nu constituie un semnal bun pentru investitori şi descurajează investiţiile în sectorul agrar. Chestiunea anulării acestor interdicţii va fi discutată în cadrul vizitei misiunii BM. 

Î.: Ce alte condiţii va trebui să îndeplinească RM pentru a beneficia de creditarea din partea organismelor financiare internaţionale?

R.: Urmărim cu atenţia procesul de adoptare a Bugetului pentru anul 2001. Adoptarea unui Buget cu o rată joasă a inflaţiei şi un deficit bugetar care va putea fi finanţat pe cale neinflaţionistă este cea mai importantă măsură pentru următorul program de trei ani şi pentru reluarea creditării externe a RM. Şi alte măsuri sunt la fel de importante, cum ar fi privatizarea conbinatelor de vinuri şi tutun, eliminara interdicţiilor la export, aplicarea procedurii de faliment sau restructurarea companiilor cu datorii mari, adoptarea unui Cod Civil bun şi orientat spre economia de piaţă. În prezent toate trei variante ale Codului civil sunt examinate de departamentul juridic al FMI şi misiunea care va veni în octombrie va putea face unele recomandări şi în acest sens. 

Î.: Este adevărat că în paralal cu împlementarea unui program de reducere a sărăciei este negociat şi un program de eliminare a corupţiei?

R.: Sunt de acord cu importanţa guvernării bune şi necesităţii de a lupta cu corupţia. Aici este nevoie în primul rând de un cadru juridic puternic şi aici se înscriu eforturile noastre în direcţia adoptării unui Cod civil bun. Este nevoie şi de o reformă a administrării publice şi a serviciului civil, asupra căreia Guvernul va lucra împreună cu BM. Deaceea într-adevăr se poate spune că în paralel cu negocierea unui program de reducere a sărăciei sunt discutaţi posibili paşi în direcţia îmbunătăţirii administraţiei publice.