Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

IMF MISSION COULD FINALIZE NEGOTIATIONS REGARDING NEW THREE YEAR CREDIT PROGRAM

Interview with Hassan Al-Atrash, Resident Representative of the
International Monetary Fund to Moldova

Chisinau-14.10.2000/10:26:33/(BASA-press)

Question: What are the main tasks of the International Monetary
Fund's mission (IMF) that is going to come to Chisinau next
week?

Answer: An IMF mission is expected to visit Chisinau during October
18-30. The mission will be led by Richard Haas, Advisor in the
European II Department of the IMF. The main objective of the mission is
to continue and perhaps, finalize negotiations on a new three year
program that could be supported under the Fund's Poverty Reduction and
Growth Facility (PRGF). Credits under this facility are repaid over 10
year period, with a five and a half years grace period, the interest
rate being 0.5 percent.

During its visit, the mission will review recent economic and financial
developments and, if needed, it will revise the macroeconomic framework
that was prepared in July; it will also review the draft 2001 budget,
and will discuss the government's agenda of structural reforms. The
mission will also negotiate a new Memorandum of Economic and Financial
Policies with the government and the National Bank of Moldova.

Q.: What are the most important measures of this memorandum, the mission
is going to insist more.

A.: The main issues are going to be the 2001 budget, privatization,
foreign trade policy, free economic zones, and restructuring and
bankruptcy procedures towards companies with large arrears to the Budget
and Social Fund. With regard to foreign trade policy, it will look at
export bans on cereals, licenses on nuts, the issue of an import
surcharge, and the maximum level of tariffs. We consider that any
measure that creates impediments to export is detrimental to the
interest of Moldova and we recommend the government to revisit
these measures.

Q.: Could you please make a prognosis of the future restart of foreign
financing for the Republic of Moldova?

A.: In the optimistic scenario, in December we could go to the
Executive Board and ask for approval of the government's program. If
the Board approves the new program, in three days the money will be
transferred on the NBM's account. I believe that the WB's schedule
is similar and the second tranche of SAC could be given in December.
The other parts of co-financing from Holland and other countries
could start in early 2001. We hope that assistance from E.U. could
also come in 2001. We will try to organize with the World Bank a
consultative group meeting on behalf of Moldova in early 2001, where
we hope the donors will grant financial assistance for certain
project of the social sphere. In this case, the Republic of
Moldova could get in 2001 credits in the amount of 100 million
dollars from the IMF, World Bank, and other donors.

In the pessimistic scenario we will continue working with the
authorities of the Republic of Moldova and we will help with
recommendations in the economic field and necessary strategies to
stop the decline of GDP and promote economic growth. As for
financial assistance, this is going to be restarted when we'll see
that the policy promoted by the government is consistent with
stabilization and growth.

Q.: How do you appreciate the voting of the laws on privatization of
wineries and tobacco?

A.: If the privatization bill is approved, it will be a good sign to
investors that could bring necessary investments in agriculture and
especially in the wine-production sector. Wine production has strong
tradition in Moldova, but it needs a lot of investments for it to
reach its potential. There is a need for money for its rehabilitation.
Privatization will promote export and halt the decline of GDP, which
during the last 8 years dropped by 60 percent.

 


HASSAN AL-ATRASH: MISIUNEA FMI AR PUTEA DEFINITIVA NEGOCIERILE PE MARGINEA UNUI NOU PROGRAM DE CREDITARE DE TREI ANI

Interviu cu Hassan Al-Atrash, Reprezentantul Permanent al Fondului Monetar International in Moldova 

Chisinau-14.10.2000/10:26:33/(BASA-press)

Întrebare: Care vor fi principalele sarcini ale misiunii Fondului Monetar International (FMI), care va veni saptamâna viitoare la Chisinau

Raspuns: O misiune a (FMI) este astepta la Chisinau în perioada 18-30 octombrie. Misiunea va fi condusa de Richard Haas, consilier în Departamentul II pentru Europa al FMI. Obiectivul principal misiunii este de a continua si posibil de a finaliza negocierile pe marginea unui nou program de trei ani, care ar putea fi sustinut în cadrul Mecanismului de reducere a saraciei si crestere economica. Creditele în cadrul acestui mecanism sunt acordate pentru o perioada de 10 ani, cu o perioada de gratie de 5 ani si jumatate si o dobânda de 0,5 la suta.

Pe parcursul vizitei misiunea va face o analiza a ultimilor evolutii pe plan economic si financiar, în caz de nevoie va revizui cadrul macroeconomic care a fost pregatit în iulie, va examina proiectul Bugetului de Stat pentru anul 2001, va discuta agenda reformelor structurale ale Guvernului si va negocia un nou memorandum de politici economice si financiare cu Guvernul si Banca Nationala a Moldovei.

Î.: Care vor fi masurile cele mai importante din acest memorandum asupra carora va insista cel mai mult misiunea.

R.: Principalele probleme vor fi bugetul pentru anul 2001, privatizarea, politica de comert extern, zonele libere, aplicarea procedurii de restructurare si faliment în cazul companiilor care au restante mari la Buget si la Fondul Social. Când spun politica de comert extern, ma refer la interdictiile la exportul de cereale, la licenta la exportul nicilor, la posibilitatea introducerii unei taxe la import si la nivelul maxim al tarifelor. Noi consideram ca orice masura care împiedica exportul de nuci, de grâu sau de altceva este în detrimetul intereselor Republicii Moldova si recomandam Guvernului sa revada aceste masuri.

Î.: Ati putea face un pronostic pentru termenul deblocarii finantarii externe pentru R.Moldova

R.: În varinta optimista, în decembrie vom merge la Consiliul Executiv pentru a cere aprobarea programului Guvernului. Daca Consiliul îl va aproba, în trei zile banii vor fi transferati pe conturile BNM. Graficul de lucru al BM este similar si cea de a doua transa a SAC-ului va fi alocata în decembrie. Cealalta parte a cofinantarii din partea Olandei si a altor tari poate veni la începutul anului 2001. Speram ca si asistenta din partea UE ar putea veni tot în anul 2000. Vom încerca sa organizam cu BM o adunare consultativa din numele Moldovei la începutul anului 2001, unde speram ca donatorii vor acorda asisitenta financiara pentru anumite domenii din sfera sociala. În cazul acestui scenariu, R.Moldova ar putea primi în anul 2001 credite în valaore de 100 milioane dolari de la FMI, BM si alti donatori.

În varinta pesimista, vom continua sa lucram cu autoritatile Republicii Moldova si vom ajuta cu recomandatii în domeniul economic si a strategiilor necesare pentru oprirea declinului PIB-ului si promovarea cresterii economice. În ceea ce priveste asistenta financiara, aceasta va fi reluata atunci când vom vedea ca politica promovata de Guvern va fi una consistenta în ceea ce priveste stabilizarea si cresterea.

Î.: Cum apreciati votarea legilor cu privire la privatizarea vabricilor de vinuri si tutun

R.: Este un semnal bun pentru investitorii straini si cei locali, care va aduce investitiile necesare în agricultura si în special în sectorul de vinificatie. Vinificatia are traditii bune în Republica Moldova, dar cred ca este nevoie de foarte multe investitii ca sa-si realizeze potentialul. Este nevoie de foarte multi bani pentru reabilitare. Privatizarea va promova exportul si cred ca este un pas foarte important spre oprirea declinului PIB-ului, care în ultimii 8 ani a scazut cu 60 la suta. În felul acesta, a fost depasita una din cele mai dificile probleme în relatiile bilaterale. O alta chestiune la fel de importanta va fi adoptarea în timp util a unui Buget realist pentru anul 2001.